2020-09-28

Planerad omstart av premium24.oderland.com / Planned restart of premium24.oderland.com, scheduled 1 year ago

Vi behöver flytta servern premium24.oderland.com till en annan hårdvarunod och det arbetet innebär att servern behöver stängas av och sen startas upp igen.

Uppskattad nedtid till följd av arbetet är 5 minuter.

2020-09-28 07:20 - Arbetet är slutfört, servern låg nere mellan ca 07:01 och 07:04 på grund av arbetet.


We need to move the server premium24.oderland.com to another hardware node and that work means that the server needs to be shutdown and then started up again.

Estimated downtime due to the work is 5 minutes.

2020-09-28 07:20 - The work is completed, the server was down between about 07:01 and 07:04 due to the work.